Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

Reklamacja

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach i warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisem art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Towar nabyty za pośrednictwem Sklepu Internetowego może być reklamowana na zasadach i w terminach określonych przez przepisy prawa, jeżeli posiada wady stanowiące o niezgodności z Umową sprzedaży.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług, w szczególności Towaru, Klient może zgłaszać, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: sklep.momico@gmail.com. Posłużenie się adresem e-mail oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych w zakresie tego adresu e-mail Klienta.
 4. Reklamacja winna zawierać opis nieprawidłowości lub zastrzeżeń dotyczących Towaru lub Usług w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie przez Usługodawcę, w szczególności:
 5. oznaczenie Klienta poprzez imię i nazwisko albo firmę, adres, adres e-mail,
 6. oznaczenie Towaru, którego reklamacja dotyczy, poprzez określenie numeru Zamówienia lub w inny właściwy sposób (np. określenie rodzaju, koloru, producenta Towaru) oraz opis wady fizycznej lub prawnej Towaru, terminu w którym wada została stwierdzona, ewentualnie uzasadnienie reklamacji, żądanie reklamacji,
 7. oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, czas wystąpienia nieprawidłowości i jej opis, żądanie reklamacji.
 8. Usługodawca może w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail Klienta, z którego reklamacja została wysłana zwrócić się do Klienta o przesłanie dodatkowych informacji i danych niezbędnych dla rozpoznania reklamacji.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym czasie Klient nie przekaże Usługodawcy wiadomości uzupełniającej, na skutek zapytania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca podejmie decyzje na podstawie posiadanej wiedzy co skutkować może odmową uwzględnienia żądania reklamacji.
 10. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 11. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
 12. żądać usunięcia wady albo
 13. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 14. W celu umożliwienia rozpoznania reklamacji, na żądanie Usługodawcy Klient dostarczy reklamowane Towary do siedziby Usługodawcy albo przekazuje je Usługodawcy osobiście, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zwróci Klientowi koszty dostarczenia Towarów wadliwych (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez Usługodawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
 15. Usługodawca zawiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.
 16. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 17. Usługodawca informuje, że w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego z jakimikolwiek roszczeniami z Umowy bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, Usługodawca będzie dochodził od Klienta zapłaty kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego przez zawodowego pełnomocnika bez względu na wynik rozstrzygnięcia Sądu, jako podmiotu odpowiedzialnego za wytoczenia sprawy mimo, że Usługodawca nie dał ku temu powodu.

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Towaru przez siebie lub przez wskazaną przez siebie osobę trzecią.
 2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Konsument nie musi korzystać ze wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, dostarczając go na adres: ul. Karpia 25B/21, 61-619 Poznań. Wszelkie koszty przesyłki w ramach zwrotu Towaru pokrywa Konsument.
 5. Odsyłane Towary winny być w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrot płatności następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Konsument ma możliwość wskazania na oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy nr rachunku bankowego na jaki nastąpić ma zwrot płatności co oznaczać będzie, że deklaruje wolę otrzymania zwrotu płatności przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy, a sposób ten nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument ponosi koszty odesłania towaru.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl